Vi på Märkbart är utbildade HLR- & Första hjälpen instruktörer och erbjuder dessa lagstadgade utbildningar till företag och organisationer. Livsviktig kunskap som alla har nytta av i både sitt arbetsliv som privatliv.

Var: Ute hos kund eller hos oss.

Hur lång tid: En halvdag

Vem bör gå: Alla på företaget

Hur ofta: Repetitionsutbildning bör ske minst vartannat år.

Vad säger lagen: Enligt Arbetsmiljöverkets Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), 6§ står följande: ”Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella”.

Kursbeskrivning: Teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och förmåga att agera i livshotande situationer, allt för att lära sig att rädda liv samt våga ingripa!

Vi följer Svenska HLR-rådets utbildningsmaterial som i sin tur baseras på internationella vetenskapliga riktlinjer publicerade av det Europeiska HLR-rådet.

  • Kontroll av medvetande och andning
  • Larma via nödnumret 112
  • Hjärt-och lungräddning, HLR 30:2 (bröstkompressioner och inblåsningar)
  • Information om och användande av hjärtstartare
  • Luftvägsstopp
  • Bedömningsmodellen L-ABCDE (L=Livshotande läge, A=Andningsvägar, B=Bedöm andning, C=Cirkulation, D=Dysfunktion och E=Exponering
  • Stabilt sidoläge
  • Säkra olyckplatsen
  • Information om bemötande, bedömning, andningssvårigheter, medvetslöshet, allergisk chock, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, stroke, krampanfall, okontrollerad blödning, cirkulationssvikt, nack- och ryggskador, brännskador och frätskador samt förflyttningstekniker.